Loading...
OGÓLNE WARUNKI I ZASADY - Yoopies.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ YOOPIES.PL

Informacje prawne

Strona Yoopies.pl została stworzona i opublikowana przez Yoopies SAS,a uproszczona spółka akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 26 225,00 EUR, z kapitałem zakładowym w postaci z siedzibą przy 17 rue Froment, 75011, Paryż, Francja, zarejestrowana przy Paris Trade and Companies Register, numer 533 592 051,

Tel.: 01 83 89 92 66

E-mail: contact@Yoopies.co.uk

Dyrektor ds. publikacji: Benjamin Suchar – kontakt@Yoopies.pl

Dyrektor kreatywny: Benjamin Suchar – kontakt@Yoopies.pl

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR06 533592051

Numer SIRET: 53359205100031

Strona Yoopies.co.uk jest prowadzona przez AmazonWebService Amazon CSIreland. Ltd, Unit 27, 6400 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Irlandia. Amazon CS Ireland Ltd., Unit 27, 6400 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland. Amazon CS Ireland Ltd. to Amazon Web Services. (AWS) group company with its registered office at Inc. P.O./ Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Tel: (206) 266-4064 (http://aws.amazon.com).

I. Wprowadzenie

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i użytkowania serwisu Yoopies.pl. (zwane dalej "Ogólnymi Warunkami Handlowymi") są mające na celu określenie warunków dostępu do Internetu i korzystania z niego w trybie online. Platforma i usługa oferowana przez firmę, uproszczona spółka akcyjna spółka z kapitałem zakładowym w wysokości 26.225,00 EUR, z siedzibą przy ul. 17 rue Froment, 75011, Paryż, Francja, zarejestrowana w handlu paryskim oraz Rejestr Spółek pod numerem 533 592 051 (dalej zwany "Rejestrem Spółek"). "Yoopies"), wydawca strony internetowej Yoopies.co.uk , określając w szczególności ramy stosunków między Członkami a Platformą.

Strona internetowa Yoopies.pl jest dostępna w języku polskimù pod adresem https://Yoopies.pl

II . Cel działalności Yoopies

Yoopies oferuje następujące usługi:

- Yoopies zapewnia dostawcom usług i użytkownikom usług narzędzia techniczne. i oznacza umożliwienie im połączenia się za pośrednictwem Platformy w celu wejścia na stronę internetową umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług,

• Yoopies hosty Oferty przydziału i wnioski, a bardziej ogólnie wszystkie treści generowane przez Usługodawców i Użytkowników Serwisu,

• Yoopies pomaga Użytkownikom w składaniu deklaracji oraz w procedurach administracyjnych mających na celu uzyskanie dotacji na Usługi Pomocy Personalnej,

• Yoopies organizuje przydziały i płatności za nie zgodnie z procedury określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

• Yoopies nie działa jako agent w jakimkolwiek charakterze, ani jako usługa domowa. ale wyłącznie jako platforma kontaktowa, jako taka, Yoopies łączy się Użytkowników serwisu i Usługodawców oferujących następujące usługi:

• Usługi opieki nad dziećmi: Profile dla opiekunów pracujących w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, opiekunki do dzieci w niepełnym wymiarze godzin (po przedszkolu/szkole), w nagłych wypadkach lub okazjonalnym użyciu niań lub opiekunów do dzieci.

• Prywatne korepetycje w domu: Profile specjalistów specjalizujących się w udzielaniu domowych korepetycji z około dwudziestu przedmiotów (angielski, matematyka, francuski, hiszpański, fizyka, fortepian itp.)

• Pomoc i/lub wsparcie dla osób starszych: Profile dla osób towarzyszących i opiekunów pomagających starszym krewnym (zakupy, prace domowe, gotowanie, opieka osobista itp.)

• Utrzymanie domu i prace domowe: Profile dla pracowników domowych i/lub techników utrzymania ruchu do zadań domowych.

• Opieka nad zwierzętami: Profile dla opiekunów oferujących usługi w zakresie wychodzenia i/lub opieki nad zwierzętami.

Niniejszym należy zauważyć, że zobowiązania Yoopies są ograniczone poprzez zastosowanie środków niezbędnych do połączenia Usługodawców i Usługodawców i udzielenia im odpowiedniej pomocy.

III . Akceptacja Ogólnych Warunków Handlowych

Korzystanie ze strony internetowej Yoopies.pl podlega niniejszym Ogólnym warunkom użytkowania strony internetowej Yoopies.pl ("Ogólne warunki użytkowania"). Korzystając ze strony internetowej Yoopies.pl, użytkownicy (zgodnie z definicją w punkcie 1) potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i bez zastrzeżeń zaakceptowali niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Ponadto, korzystając ze strony internetowej Yoopies.pl, Użytkownik potwierdza, że zaakceptował politykę prywatności i ochrony danych osobowych.

Yoopies może w każdej chwili zmienić i zaktualizować niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, jak również Politykę Prywatności i Ochrony Danych Osobowych. Ogólne warunki i zasady oraz ochrona prywatności i danych osobowych W przypadku korzystania z serwisu Yoopies.pl obowiązują zasady, które obowiązują Użytkownika.

Użytkownicy powinni być na bieżąco z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Aktualnie obowiązująca wersja Ogólnych Warunków Handlowych oraz Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych może być w każdej chwili przeglądana poprzez kliknięcie na link "Warunki i polityka ochrony danych osobowych". Warunki" dostępne w stopce strony internetowej yoopies.pl

1: Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, słowa lub wyrażenia rozpoczynające się od dużej litery, używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej, będą miały następujące definicje:

"Cesja": oznacza usługę świadczoną Usługodawcy przez Użytkownika Serwisu.

"Treść": oznacza wszystkie oferty, literaturę, komunikaty lub informacje dotyczące dowolnych (tekst, zdjęcia, filmy, fotografie, komentarze, komentarze, znaki), nazwy firm itp.) przesłane przez członka.

"Dane" : oznacza dane osobowe umożliwiające identyfikację Użytkownika.

"Członek": oznacza Usługodawcę lub Użytkownika Serwisu korzystającego z platformy Yoopies.pl

"Personal Assistance Service": oznacza wszystkie usługi oferowane przez Platformę, takie jak usługi opiekuńcze, prace domowe, opieka nad osobami starszymi, nauczanie, opieka nad zwierzętami domowymi.

"Platforma": "oznacza strukturę wprowadzoną przez Yoopies, która jest dostępna online pod następującym adresem: https://Yoopies.co.uk.

"Abonament Premium": płatny abonament dający Użytkownikowi dostęp do płatnych usług oferowanych przez Yoopies na czas określony, który jest automatycznie odnawiany na okres odpowiadający pierwotnie wybranemu okresowi.

"Usługa": oznacza wszystkie płatne lub bezpłatne usługi oferowane przez Platformę.

"Usługodawca": oznacza Członka zarejestrowanego na stronie Yoopies.pl, który chce wykonać Przypisanie wymagane przez Użytkownika Serwisu lub oferującego osobistą pomoc Użytkownikom Serwisu. Usługa Usługodawcą może być osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które może lub nie może świadczyć usługi we własnym imieniu. Usługodawcą może być niania lub opiekunka do dziecka.

"Użytkownik Serwisu": oznacza Członka, osobę fizyczną, który chce skorzystać z usług Usługodawcy za pośrednictwem Platformy.

"Użytkownik": oznacza każdą osobę korzystającą z Platformy, niezależnie od tego, czy jest ona tylko gościem czy członkiem.

"Weryfikacja": opcja wskazująca, czy profil został poddany specjalnej weryfikacji.

2 : Własność intelektualna

2.1 . Zawartość udostępniana przez Yoopies

Wszystkie elementy (rysunki, obrazy, teksty, logotypy itp.) tworzące Platformę są wyłączną własnością Yoopies. Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik otrzymuje osobiste, niewyłączne i niezbywalne prawo dostępu do Platformy i korzystania z niej, z jakimkolwiek innym prawem wyraźnie wykluczonym bez uprzedniej pisemnej zgody Yoopies.

Znak towarowy Yoopies i nazwa domeny Yoopies.pl są i pozostają wyłączną własnością Yoopies.

2.2 . Zawartość udostępniana przez Użytkownika

Yoopies posiada licencję na korzystanie z praw własności intelektualnej związanych z treściami udostępnionymi przez Użytkowników w celu dystrybucji na Platformie.

Użytkownik wyraźnie upoważnia Yoopies do zmiany powyższych treści w celu dostosowania ich do wymogów stylistycznych Platformy i/lub w celu dostosowania ich do wymogów technicznych lub wydajnościowych. formaty medialne, których to dotyczy.

Użytkownicy udzielają międzynarodowej i niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych informacji i/lub danych. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść informacji i/lub danych. Yoopies zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści wyróżnionych i/lub zinterpretowanych jako niezgodne z prawem, moralnie. naganne lub naruszające prawa własności intelektualnej.

Podczas pobierania informacji na stronie internetowej, Użytkownik może ograniczyć lub zakazać korzystania z informacji umieszczonych na Platformie poprzez powiadomienie Yoopies za pośrednictwem strony internetowej lub pocztą skierowaną do Yoopies SAS, 17 rue Froment, 75011 Paris, Francja.

3: Dostęp do platformy i korzystanie z niej